Algemene voorwaarden

 • De VBAG Natuurgeneeskundig therapeut ( Mieke van Dijck) is gehouden te handelen volgens de VBAG regelgeving.  
 • De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de natuurgeneeskundig therapeut te verstrekken.
 • De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage van het eigen dossier.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen)
 • De VBAG Natuurgeneeskundig therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig therapeut  zal geheimhouding betrachten .a.v. de door cliënt/patiënt t.b.v. het dossierverstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig therapeut mag zonder toestemming van de patiënt geen bepaalde behandelingen verrichten.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geeigend en/of toereikend is.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst in de praktijk te plaatsen.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
 • De beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de VBAG Natuurgeneeskundig therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van deze therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien hij redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig therapeut zal in een degelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere therapeut heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan per consult overgemaakt worden. Daarna ontvangt u het declaratieformulier.
 • Bij overmaking dient  u het bedrag  binnen 14 dagen  betaald  te hebben op de rekening van de therapeut. Na het verstrijken van deze termijn reedt verzuim in en staat het de VBAG Natuurgeneeskundig therapeut vrij om zonder nadere in gebreke stelling incassomaatregelen te nemen. Alle met incasso gedeclareerde kosten komen ten laste van de cliënt/ patiënt.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kunt u zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het  onafhankelijke klachtenbureau. (VBAG)